Notices

List of Notices

S.No. Title Published Date Downloads
1 दिवा खाजा कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना Apr 16,2024 CamScanner 04-16-2024 10.19_01_1713242792.jpg
2 कक्षा ११ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना Apr 16,2024 CamScanner 04-16-2024 10.13_01_1713242726.jpg
3 कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा Apr 15,2024 CamScanner 04-15-2024 16.18_compressed_1713177694.pdf
4 १५ दिने सिलबन्दी दरभाउ(sealed Quotation) सम्बन्धी सूचना Apr 7,2024 panel board suchana_1712484783.png
5 परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (अंग्रेजी माध्यम ) Apr 5,2024 jpg2pdf (5) (1)_1712300264.pdf
6 परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे (नेपाली माध्यम) Apr 4,2024 jpg2pdf (1) (1)_1712213083.pdf
7 परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे Civil Engineering Class 9 Apr 4,2024 jpg2pdf_1712212531.pdf
8 लिखित परिक्षया सम्बन्धमा( Civil Engineering Vacancy) Oct 12,2023 notice_1697083148.pdf
9 Civil Engineering Curriculum 2080 Sep 30,2023 civil Enggeeniring curriculum 2080_1696067511.pdf
10 Job Vacancy 2080!!!! अस्थायी करार प्रशिक्षक !!! Job Vacancy 2080 Sep 26,2023 Scan_20230926_1695708804.png
11 Interactive Panel Board Specification 2080 May 21,2023 Interactive Flat Panel Detail Specification_1684638892.pdf
12 अभिभावकहरुको नामावली प्रकाशन २०७९!!! Feb 23,2023 sukuna Student_Parents Details 2079 Full_1677142717.pdf